امیرشتا

امیرشتا

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:20

تصویر ۹

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:07

تصویر ۸

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:07

تصویر ۷

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:07

تصویر ۶

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:07

تصویر ۵

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:07

تصویر ۴

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:07

تصویر ۳

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:07

تصویر ۲

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 10:06

تصویر ۱

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 09:34

ارد عطار پور (سفیر فرهنگی)

استاد ارد عطارپور مستندساز خوشنام و موفق ایرانی که با ساخت مستند فاخر خلیج فارس و پرده برداشتن از اسناد معتبر تاریخی و نمایش حقایق انکار ناپذیر توانست از هویت ملی این دریا پاسداری کندبه عنوان سفیر فرهنگی خلیج فارس در این رویداد ملی انتخاب و از وی تجلیل شد.

صفحه1 از3