با توجه به مصوبه شورای عالی مراسم مبنی بر برگزاری پانل های تخصصی ویژه حمل و نقل و مسکن در طرح برند ملی، اقتدار ملی و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی،‌ این وزارتخانه آمادگی خود را برای همکاری با دبیرخانه طرح در اجرای هدفمند رویداد اعلام نمود.

براساس مکاتبه جناب آقای دکتر بی نیاز مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه با سازمان ها و شرکتهای تابعه مقرر گردید این مجموعه ها در حوزه های راهبردی با سازمان اجرایی همکاری نمایندو