معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارسال نامواره ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان این معاونت امادگی خود را جهت همکاری با طرح اعلام نمود.

این معاونت در سه سال گذشته با همکاری و حمایت قاطع خود از ادوار مختلف طرح توانسته به حضور شرکت های دانش بنیان در فرآیندهای علمی ارزیابی جشنواره کمک شایانی داشته باشد.