سازمان ملی استاندارد ایران در دوران ریاست سرکار خانم دکتر پیروزبخت در دولت های دهم و یازدهم ریاست جمهوری با نگاهی کارشناسی در رویدادهایی که درآن از برندهای ملی تقدیر صورت گرفته است ورود داشته و تلاش نموده است هرگونه حمایت را منوط بر ارزیابی شیوه نامه های ارزیابی جشنواره نماید.

دبیرخانه پس از دوسال موفق شد برای اولین دوره این سازمان را در صف حامیان خود داشته باشد و سازمان ملی استاندارد ایران نیز در شورای سیاستگذاری مراسم صاحب نماینده و رای شد.