0202

ضرورت، اهداف و ماموریتها، شرح وظایف

ضرورت تشکیل:
بررسیها نشان می دهد شتاب جهانی علائم تجاری و برند سازی، تجارت، صنعت و اقتصاد جهانی را در تسخیر خود قرار داده و سرعت رقابتهای تجاری را به حدی رسانده است که دیگر برند سازی و ثبت جهانی را از حالت انتخاب خارج کرده و به یک ضرورت مهم و اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است. در این بین  نقش اساسی و نعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت فکری و بطور اخص مالکیت صنعتی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری صنعتی، اختراعات، فناوریها، رونق کسب و کار، نهادهای دانش بنیان، رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی کاملا آشکار و حیاتی است. لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در ابعاد ملی و بین المللی از برندهای تجاری، تجاری سازی اختراعات، نشانه های جغرافیایی، صنعتی شدن طرحهای صنعتی نو و فناوریهای جدید در جهت حمایت  از حقوق اقتصادی و تجاری شرکتها، موسسات، صنعتگران، معدن چیان و تولید کنندگان صنایع کوچک سنتی و محصولات غذائی علاوه براینکه امری مهم و ضروری است بلکه به جرات می توان گفت که امروزه در تمامی کشورهای جهان از ارکان حوزه تجارت محسوب می گردد. همچنین جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از اعتبار و جایگاه جهانی محصولات ایرانی با توسل به ضمانت اجرایی موثر در قوانین ملی و قوانین بین المللی با توجه به الحاق ایران به معاهدات بین المللی نظیر کنوانسیون پاریس راجع به طرحهای صنعتی و ثبت اختراعات ، پروتکل مادرید در مورد علائم یا برندهای تجاری و جلو گیری از نشانه های غیر واقعی و گمراه کننده بر روی کالاها ، موافقتنامه لیسبون در زمینه حمایت از اسامی مبدا و حقوق قانونی نشانه های جغرافیایی و همچنین الحاق ایران به کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) از دیگر ظرفیتها و مزیتهای ثبت جهانی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی است.
اهداف و ماموریتها:
 حمایت از حقوق مالکیت فکری و مدیریت مالکیت صنعتی و اختراعات در قلمرو صنعت، معدن، صنایع کوچک سنتی و محصولات استراتژیک با ایجاد سازوکارهای لازم و هماهنگی سازمانها و موسسات داخلی و بین المللی
شرح وظایف:   
         1-    هماهنگی و ایجاد سازوکارهای لازم برای حمایت موثر از حقوق مالکیت صنعتی و اختراعات در قلمرو صنعت، معدن، صنایع کوچک سنتی(فلکلور) و محصولات استراتژیک
2-    هماهنگی و ایجاد سازوکارهای لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی، کشفیات علمی و فناوریهای صنعتی،  طراحی های صنعتی و برندهای تجاری
3-    انجام مطالعات و اقدامات لازم برای ثبت جهانی محصولات مهم و استراتژیک ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo)
4-    هماهنگی با واحدهای صنعتی موسسات و شرکت های تابعه در ارتباط با موضوع مالکیت  صنعتی و تجاری سازی اختراعات
5-    تعیین نظام حمایت از حقوق مالکیت صنعتی طراحان و نوآوران صنعتی در همکاری با واحد های صنعتی
6-    تعیین نظام ارزش گذاری دارائیهای فکری و احصا آن بعنوان سرمایه و سهم در بنگاه های اقتصادی
7-    ایجاد سازوکار لازم برای تشکیل شرکتهای انتقال فناوری با همکاری  فرا بورس
8-    تعیین راهبرد و سیاستگذاری در مدیریت مالکیت صنعتی و همکاری در تدوین راهبرد ملی مالکیت فکری
9-    انجام مطالعات و بررسیهای مستمر نسبت به دستاوردهای علمی و تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه مالکیت فکری و بطور اخص مالکیت صنعتی
10- پیشبرد حمایت از مالکیت صنعتی از طریق همکاری با سازمانهای ملی و جهانی
11- بررسی و پیگیری اجرای موافقتنامه ها، معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و جهانی و پیوستن به معاهدات جدید و حسب مورد شرکت در اجلاس ها و کنفرانس های ملی و جهانی
12-بررسی، مطالعه و استعدادیابی تولیدات صنعتی، معدنی، سنتی، خدماتی و غذائی جهت هماهنگی ثبت ملی و ایجاد سازوکار لازم برای ثبت جهانی
13-تهیه پیش نویس لوایح و آئین نامه های اجرایی مربوط به مالکیت صنعتی با درنظرگرفتن احتیاجات،  مقتضیات و تعهدات بین المللی و عنداللزوم  طرح در کمیته های مشورتی
14- اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و عنداللزوم انتشار نشریه تخصصی مرتبط
15-پذیرش، بررسی و اقدام لازم درخصوص اظهارنامه های ثبت ملی و جهانی علائم تجارتی،  نشانه های جغرافیایی،  طرحهای صنعتی و اختراعات
16-ساماندهی، اعتبار سنجی و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی در حوزه مالکیت صنعتی
17-هماهنگی و ارتباط با موسسات، شرکتها، صنعتگران، معدنچیان و تولیدکنندگان محصولات غذائی جهت مستند سازی، تهیه گزارشات کارشناسی، تنظیم اظهارنامه های ملی و جهانی و ارسال به سازمان جهانی وایپو(wipo) و پیگیری تا حصول نتیجه نهائی
18-هماهنگی و حمایت از تجاری سازی طرحهای صنعتی و اختراعات ثبت شده ملی و جهانی
19-تهیه گزارش سالانه از ثبت ملی و جهانی در حوزه مالکیت صنعتی و اختراعات و گزارش تجاری سازی دارایی های فکری ثبت شده.