سازمان unido

unido

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، در سال ١۹٦٦ تأسیس و در سال ١۹٨٥ به یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد. به عنوان بخشی از نظام ملل متحد، یونیدو با همکاری ١٧٢ کشور عضو، مسئول ترویج توسعه صنعتی در جهان در حالِ توسعه است. مقر این سازمان در شهر وین در کشور اتریش قرار دارد. دفتر یونیدو در جمهوری اسلامی ایران در سال ١۹۹۹ با هدف پشتیبانی از اولویت های صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری ارتباط نزدیک با وزارتخانه ها، ارگان های دولتی و خصوصی، مؤسسات مدنی و تحقیقاتی و همچنین بخش خصوصی افتتاح شد

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، آژانسی تخصصی است که تلاش های خود را بر محور فقرزدایی از طریق تقویت رشد بهره وری متمرکز کرده است. این سازمان به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در جدال برای جلوگیری از به حاشیه رانده شدن در دنیای رو به جهانی شدن امروز کمک می کند. این سازمان به بسیج دانش، مهارت ها، اطلاعات و فن آوری برای پیشبرد اشتغال مولد، اقتصاد رقابتی و محیط زیست سالم مبادرت می ورزد.
یونیدو با داشتن دفاتر متعدد کشوری و منطقه ای، دفاتر ارتقاء سرمایه گذاری و فناوری و دفاتر مرتبط با جنبه های ویژه کاری آن، حضوری فعال را در سطح کشورها به منظور تقویت و افزایش تولیدات صنعتی، ترویج و ترغیب دانش فنی و مهارت های فن آوری حفظ کرده است

برنامه جامع و برنامه کشوری جدید یونیدو برای ایران، بر کاهش فقر از طریق ایجاد فرصت های اشتغال، ایجاد درآمد از طریق تقویت توسعه پایدار، ارتقاء توسعه صنعتی بخش های غیرنفتی و در نتیجه کمک به محو دشواری های معیشتی تاکید دارد.
برنامه جامع و برنامه کشوری یونیدو در جمهوری اسلامی ایران بر پایه شش زمینه همکاری راهبردی تنظیم شده است:
• جهانی شدن؛
• توسعه منطقه ای از طریق تقویت صنایع کوچک و صنایع محلی؛
• بهبود محیط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی؛
• مدرن کردن صنایع وابسته به کشاورزی؛
• مسائل مرتبط با انرژی؛ و
• مسائل مرتبط با محیط زیست و مسائل آب و هوایی.
یونیدو همچنین مسئول اجرای چندین برنامه مربوط به محیط زیست از جمله برنامه پروتکل مونترآل در ایران است که به منظور کاهش استفاده از مواد مخرب لایه اوزون طراحی شده و توسط برنامه پروتکل مونترآل تامین مالی شده است.مذاکراتی نیز با دولت ایران در زمینه تدوین برنامه ای به منظورکاهش آلاینده های آلی پایدار (POPS)به موجب پیمان نامه استکهلم و با حمایت(-Global Environment Facility- GEF) در حال انجام است.   از جمله پروژه های اجرا شده به وسیله یونیدو در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• پروژه توسعه خوشه های صنعتی ایران؛
• پروژه نوسازی صنایع فراوری و بسته بندی خرمای ایران؛
• پروژه ظرفیت سازی صنعتی برای مدیریت فن آوری در سطح واحدهای صنعتی؛
• پروژه راهبرد ملی برای کارآیی مصرف و صرفه جویی انرژی؛

• پروژه های پروتکل مونترآل در ارتباط با کاهش مواد مخرب لایه اوزون(کاهش مصرف متیل برماید) در کشاورزی و ...

 شایان ذکر است یکی از برنامه های تهیه شده توسط یونیدو، مدل رایانه ای امکان سنجی و گزارش دهی
است .نرم افزار کامفار (COMFARIII)ابزار بسیار ارزشمندی برای تحلیل پروژه های سرمایه گذاری است.  این نرم افزار را می توان به آسانی از طریق دفتر یونیدو در ایران سفارش داد.